Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 

I. Úvodné ustanovenia

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa predaja tovaru, ktorý prostredníctvom zásielkového predaja realizovaného cez obchodný systém umiestnený na internetovej stránke www.norwaywear.sk (ďalej len „OS“) realizuje spoločnosť Róbert Čipka, Moskovská 42, 974 04 Banská Bystrica IČO: 47737182

I.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je  Róbert Čipka, Moskovská 42, 974 04 Banská Bystrica IČO: 47737182  (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@norwaywear.sk

poštová adresa:  Róbert Čipka, Moskovská 42, 974 04 Banská Bystrica

I.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom tejto internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

I.4 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

I.5 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, alebo uvedená pri tovare v katalógu.

 

II. Definície pojmov

II.1 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „tovar“, má sa tým na mysli tovar ponúkaný prostredníctvom internetovej stránky www.norwaywear.sk

II.2 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „ObZ“, má sa tým na mysli zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

II.3 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „OZ“, má sa tým na mysli zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II.4 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „ZOS“, má sa tým na mysli zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

II.5 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „spotrebiteľ“ má sa tým na mysli taký kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 1 ZOS.

II.6 Tam, kde sa v týchto OP uvádza výraz „podnikateľ“ má sa tým na mysli taký kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 ZOS.

 

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluv

III.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho, zaslaného predávajúcemu vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho www.norwaywear.sk predávajúcim.

III.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je povolenie na vstup do OS v administrácií predávajúceho na stránke www.norwaywear.sk

 

IV. Objednávka

IV.1 Kupujúci objednáva tovar predávajúceho výlučne prostredníctvom OS spôsobom uvedeným na internetovej stránke. V prípade registrácie je kupujúci povinný pravdivo uviesť všetky povinne vyžadované údaje.

IV.2 Kúpna zmluva sa uzatvára na základe akceptácie prístupu do OS predávajúcim.

IV.3 Každá objednávka musí obsahovať:

IV.3.1 identifikačné údaje kupujúceho, ktorými sú:

IV.3.1.1 pri spotrebiteľovi meno, priezvisko, bydlisko, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa,

IV.3.1.2 pri podnikateľovi obchodné meno alebo iný názov, sídlo (miesto podnikania/bydlisko), IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), údaj o zápise v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, v ktorom je podnikateľ zapísaný, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa.

IV.3.2 objednávací kód tovaru a počet jeho kusov,

IV.3.3 cenu tovaru zhodnú s cenou uvedenou v OS,

IV.3.4 spôsob úhrady v súlade s týmito OP,

IV.3.5 spôsob dodania tovaru kupujúcemu v súlade s týmito OP,

IV.3.6 dátum vystavenia objednávky.

IV.4 V prípade, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie, ktoré nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode I.1 týchto OP alebo nebude vykonané prostredníctvom OS, predávajúci nemá povinnosť naložiť s týmto oznámením ako s objednávkou.

IV.5 Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť jeho kúpnu cenu v súlade s týmito OP.

IV.6 Ceny uvedené v OS predstavujú cenovú ponuku predávajúceho, ktorá nie je časovo obmedzená a môže byť kedykoľvek zo strany predávajúceho jednostranne zmenená čo do obsahu aj štruktúry; to sa nevzťahuje na akcie vyhlásené predávajúcim v rámci OS, pri ktorých je predávajúci viazaný uvedenou cenou tovaru, avšak len do vypredania zásob takéhoto akciového tovaru.

IV.7 V prípade, ak najneskôr do  7 dní . od zaregistrovania objednávky predávajúci neoznámi kupujúcemu, že objednávku nepotvrdzuje, tak sa objednávka považuje za potvrdenú, čím nastala medzi predávajúcim a kupujúcim zhoda vôle s dohodnutými podmienkami dodávky tovaru podľa príslušnej objednávky (vznik zmluvy). Pokiaľ predávajúci objednávku nepotvrdí, nenastáva jeho povinnosť tovar podľa objednávky kupujúcemu dodať.

IV.8 Predávajúci je povinný splniť potvrdenú objednávku do 30 dní od jej potvrdenia, napriek tomu však predávajúci vyvíja všetko potrebné úsilie s cieľom dodávať tovar v čo najkratšej lehote.

IV.9 Ak predávajúci nesplní zmluvu (potvrdenú objednávku) pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

V. Práva a povinnosti predávajúceho

V.1 Predávajúci je povinný:

V.1.1 dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne (ak vznikne pričinením tretej strany dôvod pre nemožnosť dodať tovar včas, predávajúci je povinný kupujúceho o skutočnostiach informovať a tovar dodať v lehote 30dní od odstránenia prekážky) a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

V.1.2 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy EU

V.1.3 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

V.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

VI. Práva a povinnosti kupujúceho

VI.1 Kupujúci je povinný:

VI.1.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

VI.1.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej forme a lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

VI.1.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

VI.1.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

VI.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

VII. Kúpna cena

VII.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

VII.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

VII.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

VII.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

VII.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, spotrebiteľ ako kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

VIII. Dodacie podmienky

VIII.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

VIII.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme riadne a včas, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu takto zvýšené náklady spojené s dodávkou tovaru.

VIII.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

VIII.4 Farebnostný odtieň tovaru obsiahnutý v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi, ktoré sa môžu líšiť.

VIII.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

VIII.6 V prípade, ak predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim je kupujúci povinný:

VIII.6.1 prevziať tovar osobne, ak sa platba za tovar uskutoční formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby

VIII.6.2 zabezpečiť, aby tovar prevzala dospelá osoba bývajúca v tom istom byte alebo v tom istom dome, ak je ochotná obstarať odovzdanie tovaru a to v prípade, ak bola platba uskutočnená kupujúcim formou bankového prevodu.

VIII.7 Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že prevzal zásielku ako nepoškodenú.

VIII.8 Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované náklady spojené s dodávkou tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. V prípade, kedy si kupujúci ani po opakovanom dodaní zásielky na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky tovar nepreberie, je predávajúci oprávnený zaúčtovať kupujúcemu poplatok za opätovné dodanie vo výške 25 % z kúpnej ceny tovaru. Pri prevzatí zásielky pri treťom doručení predávajúci poskytne kupujúcemu okrem nákladov na takéto doručenie, zľavu vo výške 100 % z poplatku za opätovné dodanie.

VIII.9 V prípade ak vyexpedovaný tovar kupujúci neprevezme od doručovateľa (UPS,Slovenská pošta), tak kupujúci sa zaväzuje zaplatiť poplatok za prepravné a vratné predávajúcemu vo výške 10,- € , pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

VIII.10 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky. Za prevzatý sa tovar považuje okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

IX. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

IX.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

IX.2 Nebezpečenstvo vady na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom

 

X. Záruka a reklamácie

X.1 Predávajúci poskytuje spotrebiteľom záruku na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov od dodania tovaru spotrebiteľovi.

X.2 Záruka sa vzťahuje na výrobné vady materiálu a na poruchy funkčnosti predávaného tovaru.

X.3 Záruka sa nevzťahuje najmä na:

X.3.1 vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru spôsobeným jeho užívaním alebo manipuláciou s ním,

X.3.2 vady vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním s tovarom.

X.4 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vizuálne posúdiť zásielku ešte pred jej prevzatím a v prípade, ak vykazuje znaky viditeľného poškodenia, je povinný zásielku neprevziať a dôvod neprevzatia oznámiť poštovému doručovateľovi, pošte, resp. kuriérovi. V prípade, ak napriek viditeľnému poškodeniu zásielky kupujúci túto zásielku prevezme, je v prípade uplatnenia reklamácie povinný preukázať, že dodaný tovar mal zjavné vady už pred odovzdaním tohto tovaru na prepravu pre kupujúceho, inak nemá nároky z vád, ktoré by mu inak prislúchali.

X.5 Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bezodkladne po jeho prevzatí. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky zjavné vady dodaného tovaru (najmä druh, množstvo, mechanické poškodenie, kompletnosť, poškriabanie a pod.). Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa od prevzatia tovaru. Právo reklamovať zjavné vady tovaru zaniká márnym uplynutím takto stanovenej lehoty.

X.6 Iné ako zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomne bezodkladne po ich zistení.

X.7 V prípade reklamácie vady je kupujúci povinný spolu s kompletným tovarom predložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu faktúry dodanej spolu s tovarom a doklad potvrdzujúci zaplatenie ceny za tovar.

X.8 Každá reklamácia vady musí byť uplatnená u predávajúceho písomne formou doporučeného listu adresovaného na adresu Róbert Čipka ,Moskovská 42, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, alebo do sídla. Reklamácia musí obsahovať popis reklamovanej vady tovaru, identifikáciu tovaru a číslo potvrdenia objednávky.

X.9 Na oznámenie, ktoré nebude spĺňať náležitosti reklamácie podľa týchto OP sa nebude prihliadať.

X.10 Do vybavenia reklamácie predávajúcim nie je kupujúci oprávnený s reklamovaným tovarom manipulovať alebo akokoľvek disponovať (najmä ho akokoľvek používať, poškodiť, zničiť alebo scudziť). V prípade, ak kupujúci tovar, ktorého sa reklamácia týka pred vybavením reklamácie predávajúcim používal, poškodil, zničil alebo scudzil, tak platí, že kupujúci vzal svoju reklamáciu späť a tovar bol dodaný bez akýchkoľvek vád.

X.11 Pod pojmom vybavenie reklamácie sa rozumie zamietnutie reklamácie predávajúcim alebo priznanie práva z vád tovaru predávajúcim.

X.12 Predávajúci na základe riadne uplatnenej reklamácie v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie oznámi kupujúcemu svoje stanovisko k uplatnenému reklamačnému nároku. Dodržanie tejto lehoty je závislé od poskytnutia súčinnosti kupujúceho.

X.13 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadnutie reklamovaného tovaru v čase stanovenom predávajúcim. V prípade, ak tak nevykoná platí, že kupujúci vzal svoju reklamáciu späť a tovar bol dodaný bez akýchkoľvek vád.

X.14 V prípade záveru predávajúceho o neoprávnenosti reklamácie predávajúci toto stanovisko oznámi kupujúcemu elektronickou formou (e-mailom) s uvedením dôvodu zamietnutia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

X.15 V prípade, ak predávajúci uzná reklamáciu za opodstatnenú predávajúci toto stanovisko oznámi kupujúcemu elektronickou formou (e-mailom).

X.16 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

X.17 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

X.18 Zodpovednosť za vady voči podnikateľovi sa spravuje príslušnými ustanoveniami ObZ. Nároky podnikateľa z predávajúcim uznaných reklamácií, ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy, bude predávajúci voči podnikateľovi uspokojovať dodávkou náhradného plnenia v rozsahu vadného plnenia alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny vadného plnenia, a to podľa vlastného rozhodnutia.

X.19 Predávajúci sa s kupujúcim vždy môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie alebo uspokojenia nároku kupujúceho z vád dodaného tovaru, a to napr. dodávkou náhradného plnenia.

 

XI. Odstúpenie od zmluvy

XI.1 Spotrebiteľ je podľa ZOS oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

XI.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomne doporučenou listovou zásielkou, pričom tieto musia byť doručené predávajúcemu v lehote uvedenej v bode I.1 týchto OP. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť:

XI.2.1 meno, priezvisko, bydlisko, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa,

XI.2.2 objednávací kód tovaru a počet jeho kusov,

XI.2.3 variabilný symbol.

XI.3 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ je povinný vrátiť v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcemu tovar nepoškodený, bez známok jeho používania, v originálom balení a v pôvodnom stave s visačkami, a to najneskôr do siedmich dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

XI.4 Predávajúci bezodkladne po prijatí vráteného tovaru posúdi jeho stav. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom a kompletnom stave s visačkami, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu najmä náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.); predávajúci je oprávnený započítať si nárok na túto náhradu proti nároku spotrebiteľa na vrátenie ceny za tovar, preddavku a nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

XI.5 V prípade, ak v lehote na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ neodošle predávajúcemu tovar späť, na odstúpenie od zmluvy sa neprihliada.

 

XII. Osobné údaje a ich ochrana

XII.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

XII.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

XII.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

XIII.1 Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito OP, a že s nimi súhlasí.

XIII.2 Každé ustanovenie týchto OP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto PO, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti sa použijú také ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie účelu sledovaného zmluvnými stranami.

XIII.3 Ak predávajúci neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa týchto OP alebo vyplývajúce z právneho predpisu, alebo ak opomenie vyžiadať si plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení týchto OP od druhej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa práva z týchto OP, ani to nebude mať vplyv na schopnosť predávajúceho následne uplatňovať akékoľvek práva z týchto OP a právnych vzťahov vzniknutých na ich základe.

XIII.4 Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom v týchto OP výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä ZOS a OZ.

XIII.5 Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom v týchto OP výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä ObZ.

XIII.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Akákoľvek správa zaslaná elektronickou poštou alebo faxom, ktorej adresátom je predávajúci má účinky len a výlučne v tom prípade, ak predávajúci potvrdil jej prečítanie (potvrdenie o prečítaní e-mailovej alebo faxovej správy); v opačnom prípade sa má za to, že takáto správa sa nedostala do dispozície predávajúceho.

XIII.7 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP jednostranne zmeniť, pričom táto zmena nadobúda účinnosť dňom ich uvedenia na internetovej stránke www.geographicalnorway.sk , alebo neskorším dňom v nich uvedeným. Takto zmenené OP sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré boli vystavené (doručené predávajúcemu) odo dňa účinnosti zmenených OP (vrátane).

XIII.8 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

XIII.9 Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01. 2012.

 

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica, tel.: 048/412 46 93, Fax: 048/412 46 93, email: bb@soi.sk

Novinky, akcie na email?
Informácie k produktom
Adresa

Moskovská 42
Banská Bystrica
974 04

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk